پاراسیلینگ کیش

پاراسیلینگ کیش و یا با نام دیگر چتر پاراسل کیش جزء یکی از تفریحات رایج آبی در کیش می باشد. پاراسیلینگ کیش توسط چتری با یک طناب به یک قایق موتوری وصل است و به آسمان فرستاده می شود. قایق موتوری چتر پاراسیلینگ کیش را به جلو می کشاند و در نهایت در آسمان به پرواز در می آید. گردشگران تور کیش این تفریح و ورزش مهیج را در کیش از دست ندهند.

 

پاراسیلینگ کیش

 تصویر پاراسیلینگ کیش

پاراسیلینگ کیش

تصویر پاراسیلینگ کیش

پاراسیلینگ کیش

تصویر پاراسیلینگ کیش