وقت سفارت مجارستان

برای سفر به کشور مجارستان مقررات و قوانین شینگن حاکم است. برای درخواست ویزا برای تمامی سفارت خانه ها وقت سفارت الزامی است. متقاضیانی که قصد سفر به تور مجارستان را داشته باشند باید از سفارت مجارستان وقت ویزا تهیه نمایند و به وقت سفارت مجارستان نیاز دارند. در واقع وقت سفارت مجارستان زمانی است که متقاضی در این مدت اقدام به تکمیل مدارک می نمایند. بعد از تحویل مدارک و مراجعه به سفارت مجارستان از فرد مصاحبه و انگشت نگاری می شود. در روز مصاحبه وقت سفارت مجارستان نیز باید نظر مامور سفارت را جلب کنید که قصد سفر طولانی به کشور مجارستان را ندارید و به میهمن خود باز خواهید گشت، توان مالی لازم برای سفر را دارید، بدون سابقه جنایی هستید، مدارک شما باید کپی برابر اصل باشد، اصل مدارک به شما باز می گردد و کپی آن در پرونده سفارت سوئد باقی می ماند. مدارک خود را تا پایان سفر نزد خود نگه داشته باشید.

مراحل اخذ ویزای مجارستان:

1) تعیین وقت مصاحبه از طریق وب سایت سفارت مجارستان

2) پرداخت هزینه ی مصاحبه با در دست داشتن گذرنامه خود قابل انجام است.

3) اقدام به فراهم آوردن مدارک لازم جهت ارائه مدارک در روز مصاحبه