نمايشگاه خزندگان كيش

نمايشگاه خزندگان كيش از جمله دیدنیهای جالب در کیش است. بيش از 100 گونه خزنده از خانواده مارسانان در نمايشگاه خزندگان كيش وجود دارد. که از جمله می توان به سوسمار ايگوانا ماداگاسکار، عقرب سياه امپراتور آفريقا، مارپرنده تايلند، عنکبوت های بزرگ و پرنده خوار برزيلی، مارهاي عظيم بوا، پيتون آفريقا و آمازون اشاره نمود. گردشگران تور کیش در تمایل می توانند به کانون هنر در جنب پارک آهوان کیش مراجعه نمایند و از نمايشگاه خزندگان كيش بازدید کنند.

 

نمايشگاه خزندگان كيش

تصویر نمايشگاه خزندگان كيش

نمايشگاه خزندگان كيش

تصویر نمايشگاه خزندگان كيش

نمايشگاه خزندگان كيش

تصویر نمايشگاه خزندگان كيش