موزه گیمه پاریس فرانسه

موزه گیمه پاریس فرانسه (Guimet Museum Paris France) از بهترین دیدنیهای پاریس است که در سال 1879 توسط یک صنعتگر بنام امیل اتیین گیمه در لیون بنا شد و سپس در سال 1885 به پاریس منتقل گشت. موزه گیمه پاریس فرانسه از بزرگترین مجموعه های هنر آسیایی در خارج از آسیا به شمار می رود که بسیاری از گردشگران تور فرانسه سالانه از این موزه دیدن می کنند. تیم باستان شناسی فرانسه گنجینه های فراوانی را از افغانستان کاوش کرده بود که موزه گیمه پاریس فرانسه منتقل شد. به منظور نمایش بخشی از مجموعه های خمر، دگرگونی هایی در بنای موزه در سال 1938 صورت گرفت که بناب بام بر روی حیاط نمونه ای از این تغییرات است.

 

موزه گیمه پاریس فرانسه

تصویر موزه گیمه پاریس فرانسه

موزه گیمه پاریس فرانسه

تصویر موزه گیمه پاریس فرانسه

موزه گیمه پاریس فرانسه

تصویر موزه گیمه پاریس فرانسه

موزه گیمه پاریس فرانسه

تصویر موزه گیمه پاریس فرانسه

موزه گیمه پاریس فرانسه

تصویر موزه گیمه پاریس فرانسه

موزه گیمه پاریس فرانسه

تصویر موزه گیمه پاریس فرانسه

موزه گیمه پاریس فرانسه

تصویر موزه گیمه پاریس فرانسه

موزه گیمه پاریس فرانسه

تصویر موزه گیمه پاریس فرانسه