بقایای شهر کهن نیشابور مشهد

بقایای شهر کهن نیشابور مشهد از دیدنیهای باستانی مشهد به شمار می رود. بقایای شهر کهن نیشابور مشهد در روزگاری فرسنگ ها وسعت داشت ولی امروزه از تپه‌های کوچک و بزرگ پراکنده‌ ای در جنوب شرقی نیشابور کنونی تشکیل شده است. امروزه این تپه ها به آهنگران طرب آباد، سبزپوشان، مدرسه، تپه بازار، تپه قنات و شادیاخ نام گرفته اند و بین مردم و گردشگران تور مشهد به این نام ها شهرت دارند که دارای بقایایی از ارگ و کهندژ و عمارات نیشابور در اعصار مختلف می باشند. تپه قنات، سبزپوشان و طرب‌ آباد بین سال های 1315 تا 1318 توسط هیات باستان شناسی موزه متروپولیتن حفاری شده است.

 

بقایای شهر کهن نیشابور مشهد

تصویر بقایای شهر کهن نیشابور مشهد

بقایای شهر کهن نیشابور مشهد

تصویر بقایای شهر کهن نیشابور مشهد

بقایای شهر کهن نیشابور مشهد

تصویر بقایای شهر کهن نیشابور مشهد