بازار که دولا مژیسری پاریس فرانسه

بازار که دولا مژیسری پاریس فرانسه (Quai De La Megisserie France) از بهترین بازارهای فرانسه است که در کنار رودخانه سن و در منطقه 1 پاریس واقع شده است. گردشگران تور فرانسه می توانند در این بازار گل و گیاه تهیه نمایند.

 

بازار که دولا مژیسری پاریس فرانسه

تصویر بازار که دولا مژیسری پاریس فرانسه

بازار که دولا مژیسری پاریس فرانسه

تصویر بازار که دولا مژیسری پاریس فرانسه

بازار که دولا مژیسری پاریس فرانسه

تصویر بازار که دولا مژیسری پاریس فرانسه

بازار که دولا مژیسری پاریس فرانسه

تصویر بازار که دولا مژیسری پاریس فرانسه